Truskavka

32 teksty – auto­rem jest Trus­kavka.

Myśląc o To­bie zim­ne łzy spływają po policzku. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 sierpnia 2010, 13:55

Ty masz coś ta­kiego w so­bie, że nie mogę się op­rzeć. Nie mogę do te­go dojść co to jest. Two­je oczy, us­ta, a może ten Twój cha­rak­ter, które­go nikt in­ny nie ma, oprócz Ciebie.?! 

myśl
zebrała 13 fiszek • 10 sierpnia 2010, 18:58

Już nig­dy nie po­pełnię ta­kiego błędu, jak wte­dy gdy po­wie­działam Ci że Cię nie kocham. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 1 sierpnia 2010, 10:44

Weź mnie za rękę i zap­ro­wadź w miej­sce gdzie nie liczy się nic, tyl­ko my. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 31 lipca 2010, 12:19

War­to mieć ko­goś, z kim można się dob­rze ba­wić, śmiać i płakać. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 29 lipca 2010, 15:10

Nie py­taj mnie o następny dzień, bo jeszcze wszys­tko może się zmienić. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 28 lipca 2010, 11:38

Co byś zro­bił, gdy­bym Ci po­wie­działa, że tęsknie za tam­tym Tobą, że płaczę no­cami myśląc o To­bie? Mam nadzieję, że pod­szedłbyś i przy­tulił mówiąc, że kochasz mnie... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 27 lipca 2010, 20:14

Myślała o nim no­cami, nie śpiąc i szlochając. Wie­działa, że on na­wet o niej nie po­myśli, że kocha inną i za­mie­rza być z nią na zaw­sze. Ale to nie było is­totne. Liczyło się tyl­ko by był szczęśli­wy, by nig­dy nie cier­piał tak jak ona. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 25 lipca 2010, 10:14

Z każdym dniem, sta­ram się mniej myśleć o To­bie, by zapomnieć
i uświado­mić so­bie, że nie jes­teś dla mnie! 

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 lipca 2010, 11:15

Czy Ty myślisz cza­sami o mnie, jak ja o Tobie? 

myśl
zebrała 16 fiszek • 21 lipca 2010, 22:30
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Aktywność